Tag Archives: topos

Den mytiska argumentationsbasen

Erik Bengtson Den mytiska argumentationsbasen Roland Barthes mytbegrepp i retorisk argumentationsteori För att vi ska kunna förstå ståndpunkter och argument behöver vi analysera deras bas, det vill säga den socialt och språkligt konstruerade kunskapsgrund som i en situation utgör referensram när språkliga yttranden tolkas, samt när vi tar ställning till ny kunskap och nya ståndpunkter.

Förord – Topos som meningsskapare

MWS_Cover

Maria Wolrath Söderberg “Topos som meningsskapare“.   Förord Den här avhandlingen förenar två av mina huvudintressen, retorik och lärande, med nyfikenheten på ett fenomen som tycks särskilt aktuellt i det postmoderna samhället, nämligen mångfalden av val och möjliga synsätt i kombination med en alltmer rastlös förändringstakt. Det händer i alla människors liv att det gungar…

Aristoteles enthymem

Maria Wolrath Söderberg Aristoteles enthymem Slutledningsformer eller meningsskapande processer? Aristoteles enthymem har ofta beskrivits som en syllogism som antingen saknar en premiss eller som bygger på det osäkra. Det är tolkningar som har växt fram i relief mot logiken och som får konsekvenser för vad vi ser och inte ser när vi studerar mänsklig kommunikation.

Pistis og topos

Klassiker: Aristoteles Pistis og topos Aristoteles Retorikk foreligger nå for første gang i en fullstendig oversettelse til norsk. Vi bringer utdrag fra verket, om de retoriske bevismidlene og om ekte og falske topoi. Introduksjon og oversettelse ved Tormod Eide. Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 37, 2006. Introduktion s 9 · Artikel s 10-19 Om originalet

Retorisk topos & gresk geometri

Tormod Eide Retorisk topos & gresk geometri Det sentrale retoriske begrepet topos er notorisk vanskelig å få tak på. Enten man studerer de antikke retoriske verker eller konsulterer moderne litteratur risikerer man gjerne å bli forvirret snarere enn opplyst. Tormod Eide tar her for seg begrepets tidligste historie og forsøker å kaste lys over begrepets