Tag Archives: topoi

Retoriseringen av begreppet folk i 1800-talets Sverige

Jon Viklund & Patrik Mehrens Retoriseringen av begreppet folk i 1800-talets Sverige Hur kan vi teoretiskt beskriva processer där vi uppfattar en ökad grad av retoricitet? Och när kan vi egentligen säga att något blivit retoriskt? I ­artikeln diskuteras processer av detta slag i termer av ”retorisering”. Författarna ger en beskrivning av hur termen traditionellt

Klima, apokalypse og en topos om sted

Esben Bjerggaard Nielsen Klima, apokalypse og en topos om sted Klimadebatten er fuld af forudsigelser om fremtiden og lurende katastrofe. Al Gore har eksempelvis gjort brug af en apokalyptisk fortælling i sin klimaretorik. Tid er en vigtig topos i denne type retorik. Forfatteren viser her, hvordan skiftet til en topos om Sted forandrer den klassiske

Topisk reproduksjon. Tre pressemeldinger om funksjonshemming

Jan Grue Topisk reproduksjon. Tre pressemeldinger om funksjonshemming Artikkelen er en casestudie av pressemeldinger fra tre norske aktører i statlig og sivil sektor i forbindelse med forslag til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov: Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norges Handikapforbund (NHF). Analysen fokuserer på delte topoi som indikator på delt doxa og underliggende

Hvorfor topik?

Introduktion Introduktion til bogen “Topik. Ekskursioner i den retoriske toposlære“, Jonas Gabrielsen, Retorikforlaget 2008, s. 9-17. Bibliografiskt Författare: Jonas Gabrielsen är adjunkt , Ph.d., ved Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier, Copenhagen Business School, CBS. Introduktionsteksten Den retoriske lære om topik er en hjørnesten i den reto­riske tradition. Siden Aristoteles som den første systematise­rede retorikken,…

Retorisk topos & gresk geometri

Tormod Eide Retorisk topos & gresk geometri Det sentrale retoriske begrepet topos er notorisk vanskelig å få tak på. Enten man studerer de antikke retoriske verker eller konsulterer moderne litteratur risikerer man gjerne å bli forvirret snarere enn opplyst. Tormod Eide tar her for seg begrepets tidligste historie og forsøker å kaste lys over begrepets