Tag Archives: actio

Retoriske ressurser i elevers muntlige framføringer

Artikkelen presenterer en analyse av 15-åringers muntlige presentasjoner i klasserommet. Hensikten er å undersøke hvordan elevene uttrykker personlig engasjement i stoffet de formidler, og hvordan de søker å etablere kontakt med tilhørerne. Datamaterialet bygger på videoopptak av muntlige presentasjoner i 9. klasse, og analysen er multimodal. Vi ser på kombinasjonen av verbalspråklige ressurser, kroppslige ressurser (blikk, gester og positur) og materielle ressurser (særlig presentasjonsteknologi). Analysen identifiserer de retorisk vellykkede strategiene i elevenes presentasjoner, og løfter frem gode eksempler fra noen norske klasserom

Förord – Actiokapitalet

4168

Introduktion Inledningen till boken “Actiokapitalet – retorikens ickeverbala resurser“, Marie Gelang, Retorikförlaget 2008, s. 10-20. Bibliografisk Författare: Marie Gelang disputerade på denna avhandlingen i retorik vid Örebro Univesitet. Förord – Actiokapitalet I tidigare studier och under mitt mångåriga yrkesliv inom sjukvården, teatern och skolan har den mellanmänskliga kommunikationen och då speciellt kroppsspråkets funktion fascinerat mig.…

Den intentionelle stemme

– Tale og taleundervisning i et retorisk perspektiv. Der er i øjeblikket stort fokus på stemmen. Den beskrives, analyseres og fortolkes flittigt inden for mange fagområder både i betydningen af fysiologisk objekt, auditivt fænomen, musikalsk instrument og psykologisk udtryksmiddel. Markedet for stemme­behandling er derfor også vanskeligt at overskue både for brugeren og for den udøvende talelærer. ­Denne artikel diskuterer taleundervisning ud fra et retorisk perspektiv og forsøger at indkredse krav, som ­intentionel kommunikation stiller til stemmebrug. I sidste halvdel af artiklen fokuseres der på stemmen som et aspekt af formidling. Der plæderes for, at retorikere i højere grad inddrager deres viden om stemmen i kritik af mundtlige talehandlinger, fordi detaljeret analyse af talefunktioner kan være med til at afdække en tales persuasive potentiale. Fokus på stemmen får desuden kritikeren til at imødekomme mundtlighedens performative ontologi.

Den retoriske krop

Nutidens bøger om kropssprog siger at kroppen er det vigtigste i kommunikation. Hvem har ikke hørt om kroppens procenter? Tilbage i 1700-tallets elocutionistiske retorikker blev kroppen også dyrket, og dét med en entusiasme som holdt sig langt ind i 1800-tallet. Ved at sammenholde de tidlige kropsdyrkere med vor tids søger denne artikel at afklare kroppens funktion i retorisk kommunikation. Funktionen kan ikke opgøres i procenter, og den skal ikke teatraliseres

Ferdiglagde tanker?

I artikkelen “Retorisk spontanitet og kontroll” i Rhetorica Scandinavica 14 (2000) ­hevder Lars Nyre at etablert retorisk teori ikke makter å gripe det spontane og nyskapende ved retorisk praksis. Men denne påstanden bygger på et feilaktig motsetningsforhold mellom det konvensjonelle og det autentiske.…